Projektová výuka

PROJEKTOVÁ VÝUKA PRO ŠKOLY:
Expedice prvohory

 

 

 

Časová dotace: jedno- či vícedenní akce

Cena: 200 Kč. na žáka + pedagogický doprovod zdarma

S sebou: oblečení do přírody, pevná obuv, batoh, pláštěnka, igelitová taška, kladívko, vydatná svačina

 

Cílem našeho projektu je poskytnout studentům možnost, aby si zakusili paleontologii naživo, in situ, zevnitř. Velký důraz je kladen na práci v týmu (posilování sociálních a komunikačních kompetencí) a na různých badatelských a dalších (co obsahu zábavných a pestrých) aktivitách.

 

1. fáze: exkurze

 

Základem projektu je exkurze na některou z mimořádně na fosilie bohatých lokalit v Praze či jejím bezprostředním okolí. Ideální lokalitou je Dalejské údolí, respektive cesta z Řeporyj do Holyně, která je lemována hned několika klasickými lokalitami.

 

Již v terénu jsou studenti rozděleni do skupin (resp. do badatelských týmů) a společně hledají a předběžně určují fosilie. Současně s tím si všímají i dalších fenoménů, jako třeba: které zkameněliny se sdružují v podobných typech usazených hornin, jaká je barva a struktura sedimentů apod. K dispozici mají terénní zápisníky, kam vpisují nejpodstatnější údaje. Na lokalitě Lobolitová stráň si naberou do igelitových tašek výplav, s nímž později budou dále pracovat v Triloparku.

 

2. fáze: Trilopark; práce s nasbíraným materiálem

 

Studenti si přinesou materiál do Triloparku, kde si jej můžou vypreparovat a pomocí dostupné literatury (za odborného dozoru lektorů) i přesně určit. K jednotlivým exemplářům si vytvářejí jednoduché krabičky a vyplňují etikety s nezbytnými údaji (taxon, lokalita, stáří). Takto upravené exempláře posléze studenti umísťují na připravené plato. Za odborné asistence lektorů jsou z plat vyřazeny hůře zachovalé duplicitní exempláře – a nakonec zůstane reprezentativní sbírka, pokrývající podstatnou část (paleo)společenstva. Lektoři poté se studenty o paleospolečenstvu diskutují a snaží se, aby si studenti sami vytvořili představu o podmínkách, v nichž organismy žily. Tímto způsobem se studenti ocitají uprostřed řešení otázek, které jsou v rámci paleontologie velmi moderní a aktuální: totiž otázek ohledně paleoekologie. Pro názornost je možno využít expozici Triloparku a pomůcek, které jsou přirozenou součástí jeho interaktivních programů.

 

V další fázi studenti pracují s výplavem, který si nabrali v terénu. Plaví jej pomocí síta, z rezidua poté pomocí pinzety a lupy vybírají zkamenělé pozůstatky fosilií (převážně lilijic a ramenonožců). Seznamují se tak s další laboratorní metodou práce. Zpracované exempláře poté uskladňují do lahviček s popiskem a odnášejí si je domů.

 

3. fáze: závěrečná syntéza poznatků a evaluace

 

Poslední část probíhá po většinu svého průběhu formou diskuse. Vedle toho je studentům promítnuta prezentace, během níž mají možnost porovnat výsledky svých vlastních výzkumů s již publikovanými daty.