První stupeň

KDO JSME? V průběhu posledních devíti let budujeme muzeum a plníme si tak dětský sen. Všichni, kdo se na Triloparku podílíme, jsme nadšenci s odbornou i pedagogickou praxí. O vyhynulé světy za zajímáme od útlých let - naší představou je proto budovat takový prostor, kam bychom rádi chodili ve věku našich současných návštěvníků. Na místě se žákům po celou dobu programu intenzivně věnujeme, komunikujeme s nimi, což je - vedle faktu, že podstatná část výstavy dotyková - něco, co nás odlišuje od podobně laděných výstav.

 


Věkové rozpětí: první stupeň 

Cena: 90 Kč (do ceny je zahrnuta lektorovaná prhlídka vitrín, výstava Nelítostný pravěk i dinosauří dílny)

Časová dotace: cca 100 minut


Kapacita: až dvě třídy současně (program probíhá ve dvou sálech - v jednom se odehrává komentovaná prohlídka vitrín, ve druhé aktivity; v případě, že program probíhá pro dvě třídy současně, se třídy o přestávce střídají)


Celý program je vytvořen v přímé spojitosti na očekávané výstupy a obsahy učiva RVP ZV (vzdělávací oblast Člověk a příroda), na něž navazují a aktivně je rozšiřují do praktické sféry. Proto je program zaměřený především na aktivity. Z toho důvodu je vhodný nejen pro ročníky, kde je geologie zahrnuta do Prvouky či Přírodovědy, ale pro celý první stupeň: pro rozšíření, osvěžení nebo prohloubení znalostí, dovedností; či pro posilování klíčových kompetencí (v Triloparku je např. kladen veliký důraz na týmovou práci).

 

Co u nás žáci prožijí?


1) KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VITRÍN (*DO PROGRAMU JE NOVĚ ZAHRNUTA I VÝSTAVA NELÍSTOSTNÝ PRAVĚK)


Program probíhá v interaktivním muzeu Trilopark na ploše přes 180 m² postupně ve dvou místnostech. V první místnosti, kde je instalováno několik obrů dob ledových v životní velikosti (včetně sedmimetrového nosorožce a šavlozubého tygra), dostávají děti příležitost sáhnout si na reálné zkameněliny. Zapálený a fundovaný lektor je provází cestou časem, vypráví o pradávných světech, zatímco mezi žáky z ruky do ruky putují zajímavé vzácné exempláře: zuby dinosaurů, stolička mamuta, trilobiti, hlavonožci a mnohé další. Výklad je plně přizpůsobený věku dětí, lektor neustálou slovní interakcí žáky aktivizuje, tudíž všichni více či méně napjatě poslouchají.

Poté následuje krátká přestávka, během níž se žáci mohou osvěžit či si odskočit na toalety.

 

2) AKTIVITY

Po pauze následuje přesun do druhého sálu, kde jsou přichystané atraktivní a zajímavé aktivity, jejichž prostřednictvím si mohou žáci na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je – být paleontologem.


Odkrývání dinosaura

Výstup: žáci se dostávají do přímého kontaktu s fosilií v simulaci přirozeného prostředí a zakoušejí reálné metody jejího odkrývání (čtvercová síť, zákres...)

Podstatnou částí náplně práce paleontologa jsou terénní práce. V Triloparku žáci odkrývají model dinosaura rodu Deinonychus v životní velikosti. Prostor naleziště je rozdělen čtvercovou sítí do úseků, kde (podle velikosti skupin) pracují členové týmu buď jednotlivě či po dvojicích. Jejich úkolem je precizně očistit kostru od písku, v němž je pohřbena, a do pracovního listu (resp. „terénního zápisníku) provést pečlivý zákres odkryté části, která je na obrázku vynechána. Na konci programu je vyhodnocen nejpečlivěji zpracovaný list a jeho autoři jsou odměněni věrnou replikou devonského trilobita.


Preparace vibrační jehlou

Výstup: žák se seznamuje s technikou preparace, navíc se dozvídá (resp. přímo zakouší) podrobnosti o vlastnostech sedimentárních hornin.

 

„Pokud najdete zkamenělinu přímo v terénu, je zpravidla zčásti zakrytá horninou. Chceme-li ji studovat celou, musíme využít některou z preparačních technik. Klasickou metodou je využití vibrační jehly." V Triloparku si studenti zkoušejí, jaké to je – být preparátorem. Práce je opět skupinová (k dispozici jsou 4 vibrační jehly). Studenti mají k dispozici úlomky mimořádně bohatých vápenců s dobře patrnými schránkami prvohorní fauny.


Odlitky

Výstup: žák vytváří sádrové modely vyhynulých živočichů – posilována je jeho kreativita, je upozorňován na morfologické zvláštnosti jednotlivých druhů. Žáci jsou motivováni k týmové práci – a k vytvoření třídní kolekce.

 

Jednou z laboratorních technik, neodmyslitelně spjatých s paleontologií, je zhotovování odlitků. K dispozici máme kolem dvaceti silikonových forem, z nichž si žáci zhotovují své vlastní odlitky. Pedagog dostává brožurku s návodem, jak s odlitky dál nakládat (za využití mezipředmětových vztahů), až ke kýženému cíli: k vytvoření „třídní sbírky" fosilií.

3) Závěr

Závěr se odvíjí převážně formou diskuse. Studenti jsou konfrontováni s vlastními poznatky, případně si mohou porovnat své vlastní objevy s publikovanou literaturou. Po diskusi následuje závěrečná evaluace (která i nám poskytuje cennou zpětnou vazbu)